Thoi thóp sớ dâng còn để lại;
Vẫy vùng chí lớn vội đem đi.

tửu tận tình do tại