Sắc ánh lên bên lầu trang điểm
Hoa bay theo gió phiến ca công
E mai với liễu không bằng
Nên trong xuân sớm rơi tung khắp trời

tửu tận tình do tại