Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
2 bài thơ
Tạo ngày 11/06/2014 10:37 bởi tôn tiền tử
Trần Tử Lương 陳子良 (?-632) người đất Ngô đời Tuỳ. Tới thời Đường, ông làm Hữu vệ suất phủ trưởng lại Tiêu Đức Ngôn 蕭德言, Canh Bão Đồng 庚袌同 làm Ẩn thái tử học sĩ. Thơ ông có 10 quyển, nay còn 13 bài.