Trước miếu mặt sông nắng rọi ngời,
Vọng đài ẩn hiện ánh gươm soi.
Lý Trần chưa có, nay vừa dựng,
Sự nghiệp oai hùng mãi mãi noi.

tửu tận tình do tại