Có bản thế này:

Trấn Quốc hành cung cỏ dãi dầu
Khiến người qua đó chạnh lòng đau
Dưới hồ sen rót hơi hương ngự
Trên vách rêu in nếp áo chầu
Song lớp phế hưng coi đã rộn
Chuông hồi kim cổ lắng càng mau
Người xưa cảnh cũ còn đâu tá
Ngơ ngẩn lòng thu khách bạc đầu.

Có tài liệu bảo bài này của Hồ Xuân Hương.

Theo tài liệu của em thì bài này phải tên là "Chùa Trấn Quốc" mới đúng.


Nguồn: Danh nhân Việt Nam, Nguyễn Anh - Văn Lang - Quỳnh Cư, Nhà xuất bản Thanh niên, 8/2002
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.