Phú quý lòng hơn phú quý danh,
Thân hoà tự tại thú hoà thanh.
Tiền sen tích để bao nhiêu thúng,
Vàng cúc đem cho biết mấy bình.
Ngoài cửa mận đào là khách đỗ,
Trong nhà cam quít ấy tôi mình.
Ai hay ai chẳng hay thì chớ,
Bui một ta khen ta hữu tình.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 150 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]