Với Quốc âm thi tập gồm 254 bài, Nguyễn Trãi được xem như nhà thơ lớn đầu tiên viết thơ chữ Nôm, đồng thời cũng là người sáng tác thơ Nôm đoản thiên có số lượng nhiều bậc nhất trong nền thơ cổ điển dân tộc. Xem xét giá trị tự thân cũng như vai trò, vị trí tập thơ trong toàn cảnh nền văn học truyền thống, Quốc âm thi tập gợi mở nhiều phương hướng tiếp cận, nhiều vấn đề lý thú về nội dung và nghệ thuật ngôn từ, về văn học và văn hóa, về chính ý nghĩa tập thơ trong sự phát triển chung của ngôn ngữ dân tộc.

Khác với bộ phận thơ chữ Hán, Quốc âm thi tập là thơ Nôm, thơ tiếng Việt. Vì lẽ đó mà lời thơ uyển chuyển, dung dị, gần gũi đời thường và gần với nếp cảm nếp nghĩ dân tộc. Ðây cũng là lý do khiến các thi nhân và giới nghiên cứu cùng quan tâm viết bình giảng, bình thơ, cảm thụ thơ Nôm Nguyễn…

 

Phần vô đề

 1. Thủ vĩ ngâm
  2
 2. Ngôn chí bài 1
  2
 3. Ngôn chí bài 2
  1
 4. Ngôn chí bài 3
  1
 5. Ngôn chí bài 4
  1
 6. Ngôn chí bài 5
 7. Ngôn chí bài 6 (Trường ốc)
 8. Ngôn chí bài 7 (Cơm trời áo cha)
  2
 9. Ngôn chí bài 8 (Túi thơ bầu rượu)
 10. Ngôn chí bài 9 (Sang cùng khó)
 11. Ngôn chí bài 10
 12. Ngôn chí bài 11 (Cỏ xanh)
 13. Ngôn chí bài 12 (Than nhàn)
 14. Ngôn chí bài 13 (Tà dương)
 15. Ngôn chí bài 14 (Dạy láng giềng)
 16. Ngôn chí bài 15 (Am cao thấp)
 17. Ngôn chí bài 16 (Ẩn cả)
 18. Ngôn chí bài 17
 19. Ngôn chí bài 18 (Một thuyền câu)
 20. Ngôn chí bài 19 (Ngày nhàn)
 21. Ngôn chí bài 20 (Dấu người đi)
 22. Ngôn chí bài 21 (Bốn mươi)
 23. Mạn thuật bài 1
 24. Mạn thuật bài 2 (Tiêu sái)
 25. Mạn thuật bài 3 (Mống tự nhiên)
 26. Mạn thuật bài 4
 27. Mạn thuật bài 5 (Được thua)
 28. Mạn thuật bài 6 (Thú ông này)
 29. Mạn thuật bài 7 (Áng thuỷ vân)
 30. Mạn thuật bài 8 (Ơn quân thân)
 31. Mạn thuật bài 9 (Am quạnh)
 32. Mạn thuật bài 10 (Hư ảo)
 33. Mạn thuật bài 11 (Quê cũ)
 34. Mạn thuật bài 12 (Trường văn)
 35. Mạn thuật bài 13 (Nhà ta)
 36. Mạn thuật bài 14 (Am tuyết)
 37. Trần tình bài 1
 38. Trần tình bài 2
 39. Trần tình bài 3
 40. Trần tình bài 4
 41. Trần tình bài 5
  1
 42. Trần tình bài 6
 43. Trần tình bài 7
 44. Trần tình bài 8
 45. Trần tình bài 9
 46. Thuật hứng bài 1
 47. Thuật hứng bài 2
 48. Thuật hứng bài 3
 49. Thuật hứng bài 4
 50. Thuật hứng bài 5
 51. Thuật hứng bài 6
 52. Thuật hứng bài 7
 53. Thuật hứng bài 8
 54. Thuật hứng bài 9
 55. Thuật hứng bài 10
 56. Thuật hứng bài 11
 57. Thuật hứng bài 12
 58. Thuật hứng bài 13
 59. Thuật hứng bài 14
 60. Thuật hứng bài 15
 61. Thuật hứng bài 16
 62. Thuật hứng bài 17
 63. Thuật hứng bài 18
 64. Thuật hứng bài 19
 65. Thuật hứng bài 20
 66. Thuật hứng bài 21
 67. Thuật hứng bài 22
 68. Thuật hứng bài 23
 69. Thuật hứng bài 24
  1
 70. Thuật hứng bài 25
 71. Tự thán bài 1
 72. Tự thán bài 2
 73. Tự thán bài 3
 74. Tự thán bài 4
 75. Tự thán bài 5
 76. Tự thán bài 6
 77. Tự thán bài 7
 78. Tự thán bài 8
 79. Tự thán bài 9
 80. Tự thán bài 10
 81. Tự thán bài 11
 82. Tự thán bài 12
 83. Tự thán bài 13
 84. Tự thán bài 14
 85. Tự thán bài 15
 86. Tự thán bài 16
 87. Tự thán bài 17
 88. Tự thán bài 18
 89. Tự thán bài 19
 90. Tự thán bài 20
 91. Tự thán bài 21
 92. Tự thán bài 22
 93. Tự thán bài 23
 94. Tự thán bài 24
 95. Tự thán bài 25
 96. Tự thán bài 26
 97. Tự thán bài 27
 98. Tự thán bài 28
 99. Tự thán bài 29
 100. Tự thán bài 30
 101. Tự thán bài 31
 102. Tự thán bài 32
 103. Tự thán bài 33
 104. Tự thán bài 34
 105. Tự thán bài 35
 106. Tự thán bài 36
 107. Tự thán bài 37
 108. Tự thán bài 38
 109. Tự thán bài 39
 110. Tự thán bài 40
 111. Tự thán bài 41
 112. Tự thuật bài 1
 113. Tự thuật bài 2
 114. Tự thuật bài 3
 115. Tự thuật bài 4
 116. Tự thuật bài 5
 117. Tự thuật bài 6
 118. Tự thuật bài 7
 119. Tự thuật bài 8
 120. Tự thuật bài 9
 121. Tự thuật bài 10
 122. Tự thuật bài 11
 123. Tức sự bài 1
 124. Tức sự bài 2
 125. Tức sự bài 3
 126. Tức sự bài 4
 127. Tự giới
 128. Bảo kính cảnh giới bài 1
 129. Bảo kính cảnh giới bài 2
 130. Bảo kính cảnh giới bài 3
 131. Bảo kính cảnh giới bài 4
 132. Bảo kính cảnh giới bài 5
 133. Bảo kính cảnh giới bài 6
 134. Bảo kính cảnh giới bài 7
 135. Bảo kính cảnh giới bài 8
 136. Bảo kính cảnh giới bài 9
 137. Bảo kính cảnh giới bài 10
 138. Bảo kính cảnh giới bài 11
 139. Bảo kính cảnh giới bài 12
 140. Bảo kính cảnh giới bài 13
 141. Bảo kính cảnh giới bài 14
 142. Bảo kính cảnh giới bài 15
 143. Bảo kính cảnh giới bài 16
 144. Bảo kính cảnh giới bài 17
 145. Bảo kính cảnh giới bài 18
 146. Bảo kính cảnh giới bài 19
 147. Bảo kính cảnh giới bài 20
 148. Bảo kính cảnh giới bài 21
  1
 149. Bảo kính cảnh giới bài 22
 150. Bảo kính cảnh giới bài 23
 151. Bảo kính cảnh giới bài 24
 152. Bảo kính cảnh giới bài 25
 153. Bảo kính cảnh giới bài 26
 154. Bảo kính cảnh giới bài 27
 155. Bảo kính cảnh giới bài 28
 156. Bảo kính cảnh giới bài 29
 157. Bảo kính cảnh giới bài 30
 158. Bảo kính cảnh giới bài 31
 159. Bảo kính cảnh giới bài 32
 160. Bảo kính cảnh giới bài 33
 161. Bảo kính cảnh giới bài 34
 162. Bảo kính cảnh giới bài 35
 163. Bảo kính cảnh giới bài 36
 164. Bảo kính cảnh giới bài 37
 165. Bảo kính cảnh giới bài 38
 166. Bảo kính cảnh giới bài 39
 167. Bảo kính cảnh giới bài 40
 168. Bảo kính cảnh giới bài 41
 169. Bảo kính cảnh giới bài 42
 170. Bảo kính cảnh giới bài 43
  3
 171. Bảo kính cảnh giới bài 44
 172. Bảo kính cảnh giới bài 45
 173. Bảo kính cảnh giới bài 46
 174. Bảo kính cảnh giới bài 47
 175. Bảo kính cảnh giới bài 48
 176. Bảo kính cảnh giới bài 49
 177. Bảo kính cảnh giới bài 50
 178. Bảo kính cảnh giới bài 51
 179. Bảo kính cảnh giới bài 52
 180. Bảo kính cảnh giới bài 53
 181. Bảo kính cảnh giới bài 54
 182. Bảo kính cảnh giới bài 55
 183. Bảo kính cảnh giới bài 56
 184. Bảo kính cảnh giới bài 57
 185. Bảo kính cảnh giới bài 58
 186. Bảo kính cảnh giới bài 59
 187. Bảo kính cảnh giới bài 60
 188. Bảo kính cảnh giới bài 61
 189. Về Côn Sơn ngẫu tác ngày trùng cửu
 190. Răn sắc
 191. Răn giận
 192. Dạy con trai
 193. Đầu xuân đắc ý
 194. Đêm trừ tịch
 195. Cuối xuân
 196. Hoa xuân
 197. Cảnh hè
 198. Trăng thu
 199. Thơ tiếc cảnh bài 1
 200. Thơ tiếc cảnh bài 2
 201. Thơ tiếc cảnh bài 3
 202. Thơ tiếc cảnh bài 4
 203. Thơ tiếc cảnh bài 5
 204. Thơ tiếc cảnh bài 6
 205. Thơ tiếc cảnh bài 7
 206. Thơ tiếc cảnh bài 8
 207. Thơ tiếc cảnh bài 9
 208. Thơ tiếc cảnh bài 10
 209. Thơ tiếc cảnh bài 11
 210. Thơ tiếc cảnh bài 12
 211. Thơ tiếc cảnh bài 13
 212. Mặt trăng trong nước
 213. Nước trời một sắc

Môn hoa mộc

Môn cầm thú