Đê Tuỳ thẳm,
Đường bụi sóng xô mau.
Cầu liễu đã bao phen tống biệt,
Thấy người chia áo lại thêm sầu.
Ly tình kể xiết bao!

Tây thành rọi,
Nghiêng chiếu ánh trăng thâu.
Thành quách trông vời lầu mấy lớp,
Uớc mình như bóng nguyệt cao cao.
Nghìn dặm mãi bên nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.