Một vài tiếng cuốc,
Lại báo mùa hoa hết.
Tiếc xuân gượng chọn cành tàn ngắt.
Mưa rây gió thét gào,
Mơ vẫn còn quả chát.
Liễu Vĩnh Phong,
Vắng người trọn buổi hoa như tuyết.

Chớ gảy cung đàn hát,
Oán hận đàn ngỏ hết.
Trời chẳng lão,
Tình khôn tuyệt.
Lòng tựa lưới đôi tầng,
Trong có ngàn mối kết.
Hết đêm rồi,
Song đông chửa sáng đèn đà tắt.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.