“Từ khúc” mấy vần, nâng rượu uống,
Cơn say tan lắng, sầu chưa lắng.
Tiễn xuân, xuân đi bao giờ trở về?
Gương chiều ngắm,
Năm trôi chóng,
Hò hẹn trước sau ghi nhớ uổng.

Đàn chim ngủ đậu bên ao vắng,
Mây vén, trăng lên, hoa giỡn bóng.
Lớp lớp đèn che kín ngọn đèn.
Gió chưa đứng,
Người im ắng,
Ngày mai khắp lối cành hồng rụng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.