Mây vọng tuyết tung,
Nhàn nhã trang dung.
Suối màu biếc,
Váy nhẹ đượm nồng.
Mặt vương mùi rượu,
Sắc phấn khẽ bừng.
Lại lời đưa đẩy,
Tính ôn thuận,
Thần thong dong.

Sông dài hiu quạnh,
Gót tiên đâu tá.
Cạnh cầu trăng,
Liễu thắm cửa hồng.
Chuông ngưng còi bặt,
Bóng ác tây lồng.
Là chuyện trong dạ,
Lệ trong mắt,
Người trong lòng.

Du ư nghệ