Gửi đến Hồng Kiều, mé tây lộ,
Khi ngựa chàng về,
Tới gốc thuỳ dương buộc.
Man mác mây lê trong mộng cũ,
Bình phong vẻ biếc lưu xuân giữ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.