Bài điệu mới người nghe sầu thảm
Tâm sự buồn thông cảm chàng Chu
Sáng ra vì khách hát hò
Làm đào tung nở hương đưa ngạt ngào

tửu tận tình do tại