Chín than loan phượng chẳng gần
An bài mỗi góc một thân tủi lòng

tửu tận tình do tại