Ầm ầm kéo đến lũ đầu trâu,
Cơ hội gây nên bởi tại đâu?
Hồn bướm còn đương mơ giấc thẳm,
Miệng hùm thoắt đã mắc mưu sâu.
Bơ vơ chiếc nhạn trăng in bóng,
Tan tác chồi hoa gió thổi sầu.
Ngẫm nghĩ nguồn cơn trời cũng nghịch,
Trêu nhau rồi lại gặp tay nhau.


Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003