Ầm ầm kéo đến lũ đầu trâu,
Cơ hội gây nên bởi tại đâu?
Hồn bướm còn đương mơ giấc thắm,
Miệng hùm thoắt đã mắc mưu sâu.
Bơ vơ chiếc nhạn trăng in bóng,
Tan tác chồi hoa gió thổi sầu.
Ngẫm nghĩ nguồn cơn trời cũng nghiệt,
Trêu nhau rồi lại gặp tay nhau.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 35
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003