Ầm ầm kéo đến lũ đầu trâu,
Cơ hội gây nên bởi tại đâu?
Hồn bướm còn đương mơ giấc thắm,
Miệng hùm thoắt đã mắc mưu sâu.
Bơ vơ chiếc nhạn trăng in bóng,
Tan tác chồi hoa gió thổi sầu.
Ngẫm nghĩ nguồn cơn trời cũng nghiệt,
Trêu nhau rồi lại gặp tay nhau.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]