Lần đến Lam Kiều để vấn danh,
Xôn xao thầy tớ bộ phong phanh;
Lời tham vốn tiếc đồ keo kiệt,
Quýt ngọt chanh chua thói trẻ ranh;
Cờ đã đến tay liều phất thử,
Lời văng vào mặt cũng xin đành;
Thư hương đâu có thư hương thế?
Âu hẳn đồng môn với Sở Khanh!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929