Từ chàng vắng bóng bên thềm
Chong đèn ngó ảnh nhiều phen đứng ngồi
Bóng soi cho dạ bồi hồi
Hao gầy ủ rũ thương ôi phận mình

tửu tận tình do tại