Xót thay đào lý tội tình chi
Mưa gió xui nên sự bất kỳ
Một lá Bến Tề sang huyện Tích
Cái thân tóc rối lẫn da chì
Cành cha ngọn hỏi phân ly nhẽ
Giày tía vò hồng biết mấy khi
Nhắn hỏi chúa xuân sao vắng tá
Tiếc hoa sao nỡ chẳng yêu vi


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.