Thất đức lừa người chính Sở Khanh
Đang tâm giăng bẫy hại người lành
Giả vờ “tiếc ngọc” vùi thân liễu
Mượn tiếng “thương hoa” dập nát cành
“Tích Việt” còn đây mầm tội ác
“Đà đao” vẫn đó thói gian manh
Tú Bà tâm địa loài ưng khuyển
Thất đức lừa người chính Sở Khanh


Tháng 3-2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]