Đến thế thì thôi! Hoạn giữ chồng,
Phục thù êm ả, nhẹ như không.
Bốn giây nhỏ máu không cau mặt,
Năm ngón bầm da chẳng mủi lòng.
Chàng Thúc, đa tình duyên lận đận,
Kiều Nhi, nhẹ dạ kiếp long đong.
Nói cười thơn thớt tâm nanh ác,
Cay nghiệt nào hơn hỡi hoá công.


Tháng 5-2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]