Đến thế thì thôi! Hoạn giữ chồng
Phục thù êm ả, nhẹ như không
Bốn giây nhỏ máu không cau mặt
Năm ngón bầm da chẳng mủi lòng
Chàng Thúc, đa tình duyên lận đận
Kiều Nhi, nhẹ dạ kiếp long đong
Nói cười thơn thớt tâm nanh ác
Cay nghiệt nào hơn hỡi hoá công


Tháng 5-2011

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011