Phấp phới lầu trang gió thổi cờ,
Rồng mây cá nước lúc duyên ưa.
Ra uy sấm sét gươm ba thước,
Tạ đức cao sâu thiếp một tờ.
Nếm thử giọt cay sau mới trải,
Đền xong ân oán trước đâu ngờ.
Vì cây nên phải thương dây quấn,
Ả Hoạn rầy xem rạng mắt chưa?


Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 40
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003