Phất phới lầu trang gió thổi cờ,
Rồng mây cá nước lúc duyên ưa.
Ra uy sấm sét gươm ba thước,
Tạ đức cao sâu thiếp một tờ.
Nếm thử giọt cay sau mới trải,
Đền xong ân oán trước đâu ngờ.
Vì cây nên phải thương dây quấn,
Ả Hoạn này xem rạng mắt chưa.


Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003