Phong trần may được cậy uy linh,
Ân oán vơi vơi nỗi bất bình.
Một lưỡi gươm đưa người mệnh bạc,
Nghìn cân vàng giả (trả) kẻ ân tình.
Gấm cơ báo phục đà cam dạ,
Kể sự hàn vi những giật mình.
Ví bẵng Từ công mà sớm gặp,
Bán tơ nào có chuyện loanh quanh.


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.