Bốn than sầu oán thương bi
Muốn quên sao cứ hết đi lại về

tửu tận tình do tại