Cửu tuyền, Tam bảo biết là đâu,
Chửa dứt dây oan dễ dập sầu.
Bể khổ ê chề ma trước lối,
Cửa không nương tựa Phật trên đầu.
Sóng đào chiếc bách nào êm lớp,
Giọt nước dương chi khéo mượn màu.
Dẫu chẳng phòng tu, tu trót được,
Áo xanh dày đã nhuộm mùi nâu


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.