Đêm nay lệ thấm bao ngần
Rượu say nhấp chén vạn lần sầu tuôn
Ai kia bảo rượu giải buồn
Rượu vào cháy ruột vẫn khôn khuây sầu

tửu tận tình do tại