Cơ trời dâu bể khéo đa đoan
Hiếu nặng tình thâm chửa dễ hàn
Cha thác thân con đền tuổi hạc
Em vì duyên chị chắp giao loan
Lối xanh đã chịu hoa lìa gốc
Duyên mảnh còn e kịp lỡ đàn
Tan hợp hợp tan là chuyện cũ
Xót thay đèo đẵng cái hồng nhan


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.