Bảy than chàng tít dặm ngàn
Mãi đi để lỡ cung đàn năm nao

tửu tận tình do tại