Trước kia tôi đã bảo chàng mà...
Cứ nói trăm điều cậy một ta.
Yên giận nhà thông thôi kiện phủ,
Mắc tay chị Hoạn bắt về nhà.
Cửa công ngày nọ toan tan ngọc,
Am Phật bây giờ lại tủi hoa.
Tránh khỏi nợ này mang nợ khác,
Cối trần khi dễ gỡ cho ra.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 92, tháng 2-1925