Hẳn rằng các hạ còn kinh
Giấc mơ quỷ dị biến mình ra ma
Kể từ một thiết mười tha
Nghìn phương vân tuyết đầu hoa cuối cùng

Hẳn rằng sơn nguyệt khuếch xung
Thao thao tiết điệu mông lung đất trời
Hẳn rằng chốn ấy là nơi
Giang phong sầu toả muôn lời hiến dâng

Tìm em muôn dặm tử phần
Gặp em phút chốc tần ngần tâm linh
Hẳn rằng các hạ còn kinh
Giấc mơ kỳ vỹ rập rình cứ reo
Giấc mơ quỷ dị gào kêu
Thất thanh như thể người theo bóng người
Người đi mất hút đâu nơi
Người heo hút đợi muôn đời thở ra
Thở vào bất tuyệt rườm rà
Ấy là tặng vật ấy là tân thanh

Hẳn rằng các hạ còn kinh
Giấc mơ quỷ dị tập thành tuôn tuôn


Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997