Xưng xuất điều đâu buộc tự nhiên
Duyên ai chua xót bạc ai đền
Đắn đo khách đợi còn mua ngọc
Qui liệu người đâu phút được tiền
Mấy kẻ tham hồng hay tiếc lục
Khó gì đổi trắng mấy thay đen
Nghìn vàng thân thiết ba trăm lạng
Ngã giá mà xem thực cũng hèn


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.