Đêm nay đau xé lòng ta
Sớm mai thôi nhé cách xa phương trời
Quê nhà ngóng đã mòn hơi
Mây mưa chẳng thấy lệ rơi ròng ròng

tửu tận tình do tại