Trong nửa năm trời mới bén hơi,
Hồ vui sum hợp, lại xa khơi.
Chén đưa lòng những băn khoăn nỗi,
Dặm thẳng hồn còn lẩn quất nơi.
Nước lã ra chừng coi cũng loãng,
Bồ hòn hầu dễ ngậm làm tươi.
Ghê cho cái gái tay đanh thép,
Đon đả càng thêm vẻ nói cười.


Nguồn:
1. Trúc Khê, Tiên Đàm, Chu Mạnh Trinh, NXB Cộng lực, 1942, tr. 34
2. Phạm Đan Quế, Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003
3. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951