Bước tới lui ra luống ngại ngùng,
Thôi thôi ta đã mắc vào vòng.
Bán buôn quen những lời chênh lệch,
Nghề nghiệp này thêm cách lạ lùng.
Trăng tỏ đài gương người thẹn bóng,
Hoa đưa trướng gấm khách tô hồng.
Xin đừng cậy sắc khoe tài nữa,
Muốn học điều hay phải tốn công.


Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003