Vì nước, vì nhà sự dở dang,
Rằng trung, rằng hiếu khéo mơ màng.
Thất cơ mắc phải vòng tên đá,
Tin số liều quên dạ đá vàng.
Trăm trận đem thân vùi thiển thổ,
Ba sinh để nợ gửi tràng giang.
Nói chi trí dũng hay tài sắc
Thôi cũng là trong giấc đoạn tràng.


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.