Đêm nay ai hỡi đêm gì
Vó câu muôn dặm chàng thì ruổi rong
Ở nhà em mãi ngóng trông
Hỏi chàng đâu buổi ngựa hồng quy lai?

tửu tận tình do tại