Từ chàng trở gót ra đi
Ngày ngày dõi bóng sá gì non cao
Non cao dễ thấy được nào
Dạo trông mây trắng dạt dào nhớ thương

tửu tận tình do tại