Đêm nay sầu biệt ai hay
Chia ly mấy nỗi đoạ đày tình thương
Khúc ca dòng lệ đoạn trường
Mai chàng thôi đã cửa Dương khuất rồi

tửu tận tình do tại