留別王維

駐馬欲分襟,
清寒禦溝上。
前山景氣佳,
獨往還惆悵。

 

Lưu biệt Vương Duy

Trú mã dục phân khâm,
Thanh hàn ngự câu thượng.
Tiền sơn cảnh khí giai,
Độc vãng hoàn trù trướng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dừng vó ngựa, sắp chia bào
Bên dòng ngự lạnh nôn nao tiễn người
Núi đồi trước mặt xinh tươi
Một mình trở lại buồn rười rượi ta

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dừng ngựa lại để cùng chia cách
Trên cầu ngang con lạch nước trong
Núi xa cảnh vật tươi hồng
Một mình lủi thủi ngập lòng buồn thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dừng ngựa vạt áo chia tay
Lạnh trời bao phủ trên ngòi nước trong
Đẹp thay cảnh sắc trước non
Mình ta đi lại buồn thương não nề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dừng ngay vó ngựa muốn chia bào,
Bao phủ trên ngòi trời lạnh sao!
Cảnh sắc đẹp thay non trước nước!
Mình ta đi lại buồn nao nao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dừng cương vừa muốn chia bào,
Lạnh lùng dòng ngự nôn nao dạ người.
Núi non trước mặt xanh tươi,
Một mình cất bước bồi hồi lòng ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời