Về thơ văn tài cao vạn trượng
Nhưng công danh gắng gượng cả đời
Chim kêu, hoa rụng, còn người?
Tre tàn ngô héo gió trời nơi đâu?
Ngựa tốt sẵn còn đâu chủ cưỡi
Vì bạn xưa vặn lỗi dây đàn
Trăng trời đâu ở suối vàng
Sao văn ta sẽ tìm đường gửi cho

tửu tận tình do tại