Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (3 bài)
Tạo ngày 02/06/2014 13:41 bởi tôn tiền tử
Thôi Giác 崔玨 (có bản chép là 崔珏) tự Mộng Chi 夢之, đỗ tiến sĩ năm Đại Trung (đời Đường Tuyên Tông), làm Kỳ huyện lệnh, sau làm tới Thị ngự. Thơ có 1 quyển, nay còn 11 bài.