Trải bao năm bôn tẩu hô hào, nào đầu thư, nào diễn thuyết, nào bảo ban dân dại, nào công kích quan tham, vì nước, vì nòi, gan sắt dễ đâu vùi chín suối;

Nhớ những lúc truy tuỳ khuya sớm, khi ngoài Bắc, khi trong Nam, khi tống biệt hà kiều, khi đàm tâm hoang đảo, càng thương, càng tiếc, người vàng xin quyết cuộc trăm thân.


Nguồn:
1. Tạp chí Tân dân, số 3 (số đặc biệt kỷ niệm Phan Tây Hồ tiên sinh), ngày 24-3-1949
2. Phan Chu Trinh toàn tập (tập I), NXB Đà Nẵng, 2005