Ba năm săn sóc cảm tri âm
Đêm đối non xanh những khóc thầm
Phượng tếch, túi thơ, mây tản sớm
Rồng chìm, kiếm gỉ, nước không tăm
Giăng tà, mộ mới thông reo nhẹ
Xuân nhạt, vườn xưa cỏ úa thâm
Chẳng kịp bấy giờ tay chấp phất
Thạch Môn xa tưởng lệ xa đằm


Nguồn: Tiểu thuyết thứ bảy, số ngày 1-6-1944