26/09/2022 21:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Lý Thương Ẩn kỳ 2
哭李商隱其二

Tác giả: Thôi Giác - 崔玨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 14:05

 

Nguyên tác

虛負凌雲萬丈才,
一生襟抱未曾開。
烏啼花落人何在,
竹死桐枯風不來。
良馬足因無主踠,
舊交心為絕弦哀。
九泉莫嘆三光隔,
又送文星入夜臺。

Phiên âm

Hư phụ lăng vân vạn trượng tài,
Nhất sinh khâm bão vị tằng khai.
Ô đề hoa lạc nhân hà tại[1],
Trúc tử đồng khô phong bất lai[2].
Lương mã túc nhân vô chủ oản,
Cựu giao tâm vị tuyệt huyền ai[3].
Cửu tuyền mạc thán tam quang cách,
Hựu tống văn tinh nhập dạ đài.

Dịch nghĩa

Tài về thơ văn cao vạn trượng,
Nhưng công danh ôm ấp cả đời vẫn chưa tới.
Chim kêu, hoa rụng, người nay đâu?
Tre chết, ngô đồng khô héo mà gió không tới!
Ngựa tốt sẵn sàng mà không còn chủ cưỡi,
Vì tình bạn xưa buồn bã vặn đứt dây đàn.
Đừng than nơi chín suối không có ánh trăng trời sao,
Lại gửi sao văn xuống cõi tối tăm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Về thơ văn tài cao vạn trượng
Nhưng công danh gắng gượng cả đời
Chim kêu, hoa rụng, còn người?
Tre tàn ngô héo gió trời nơi đâu?
Ngựa tốt sẵn còn đâu chủ cưỡi
Vì bạn xưa vặn lỗi dây đàn
Trăng trời đâu ở suối vàng
Sao văn ta sẽ tìm đường gửi cho
Lý Thương Ẩn (813-858) có tài, đậu tiến sĩ, thơ để lại 3 quyển gồm 571 bài, nhưng công danh lận đận, mất sớm ở tuổi mới 45.

[1] Ý từ bài "Lưu oanh" của Lý Thương Ẩn.
[2] Ý từ bài "An Định thành lâu" của Lý Thương Ẩn.
[3] Tích Bá Nha và Tử Kỳ. Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn không gảy cho ai nghe nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Giác » Khốc Lý Thương Ẩn kỳ 2