Trở về gặp tiết trùng dương,
Bỗng dưng thấy núi giữa đường thử lên.
Lưỡi còn đừng hỏi vợ thêm,
Chuyện dùng cay mặn chẳng tìm cầu tăng.
Mây thu mặt nước bay giăng,
Lá rơi ven núi dày chen mấy từng.
Chuyện xong trăng nhú ngoài rừng,
Lau bờ cúc bãi như chừng hợp ta.

tửu tận tình do tại