Gió đông ve vuốt sắc màu xuân,
Hương ngát sương hoa trăng xế tuần.
Chỉ sợ khuya về hoa ngủ hết,
Giơ cao đuốc sáng ngắm hồng quần.