Gió xuân cố làm mi rực rỡ
Ruợu trong tay hớn hở đề thơ
Đẹp sao tươi mát sau mưa
Dáng như trinh nữ khi vừa hé hoa
Mạc Sầu thẹn lánh xa trang điểm
Bút trù trừ Lương Quảng e dè
Sớm chiều thơ rượu chưa nê
Ước làm cánh bưóm đậu kề bên mi

tửu tận tình do tại