Cao Ngạc 高鶚 (khoảng 1738-1815) tự Lan Thự 蘭墅, Vân Sĩ 雲士, hiệu là Hồng lâu ngoại sử 紅樓外史, từng làm quan dưới hai triều Càn Long và Gia Khánh, trải qua lắm hoạn nạn trên hoạn lộ. Ông đã viết thêm 40 chương sau cho "Thạch đầu ký" căn cứ trên nền tảng, ý hướng và văn phong của Tào Tuyết Cần. Kết cục không có hậu của tác phẩm được đánh giá là phù hợp với phần đầu của Tào Tuyết Cần. Tác phẩm hoàn thành, Cao Ngạc đổi tựa lại là "Hồng lâu mộng" (Giấc mơ lầu hồng), vừa phù hợp với nội dung tác phẩm, vừa mang dáng dấp của tâm hồn ông vì hiệu của ông là Hồng lâu ngoại sĩ (người ngoài lầu hồng - không dính dáng gì đến công danh phú quý). Năm 1793, "Hồng lâu mộng" được in ra gồm 120 chương hồi, thực sự trở thành danh tác văn học cổ điển Trung Quốc, nhanh chóng được nhìn nhận như là một trong những tác phẩm xuất sắc trong hơn 300 tác phẩm chương hồi thuộc hai triều Minh - Thanh (1368-1911).

 

Hồng lâu mộng - 紅樓夢