Những bài thơ rút từ tập Hồng lâu mộng, phần do Cao Ngạc viết.
Xem thêm nhóm bài Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.