Những bài thơ rút từ tập Hồng lâu mộng, phần do Cao Ngạc viết. Xem thêm nhóm bài Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.