Cùng sát cánh, tình khăng khít đôi ta,
Ngờ đâu đất bằng nổi phong ba,
Cho thân kia bỗng hoá hồn ma!
Cùng ai chuyện đượm đà?

Nước chảy xuôi lại quay ngược được a?
Cỏ hoài mộng khó mong tìm được,
Áo thuý vân còn khoác đây mà!
Lệ chảy lòng xót xa!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.