Cây hải đường kia bỗng héo hoài
Giờ sao hoa nở, nở vì ai ?
Phải chăng thềm bắc dâng điềm thọ,
Ngày nhân dương về nở trúc mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.